مجموعه کتابهای تعلیم و تربیت بنیادین

هفت عنوان کتاب با بیش از یک میلیون جلد تیراژ در ایران

 

مترجمان و ویراستاران مجموعه

 

سهراب سوری

متولد 1345

پزشک، مترجم

بازگشت به صفحه اصلی