آثار منتشر شده از امیر صادقی بابلان

 

ترجمه: اصول طراحی مدارهای منطقی، دوره دو جلدی، نوشته ال. ج. مک کلاسکی، موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

ترجمه: برنامه نویسی سیستم برای کامپیوترهای شخصی، دوره دو جلدی، مرکز نشر دانشگاهی

ترجمه: معماری سیستمهای کامپیوتری، نوشته ام. موریس مانو، مرکز نشر دانشگاهی

ترجمه: ویروسهای کامپیوتری، بیماری تکنولوژی، موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور

ترجمه: مدیریت اطلاعات و تکنولوژی هارددیسک، موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور

تالیف: آموزش فنی و حرفه ای اپراتوری کامپیوتر مقدماتی، نشر دانش ایران، بیست و هفت بار تجدید چاپ

تالیف: آموزش فنی و حرفه ای اپراتوری کامپیوتر پیشرفته، نشر دانش ایران، پنج بار تجدید چاپ

ترجمه: همه کودکان تیزهوشند اگر...، نشر دانش ایران، چهل و هشت بار تجدید چاپ

ترجمه: همه کودکان سالم اند اگر...، نشر دانش ایران، بیست و چهار بار تجدید چاپ

ترجمه: امنیت در خانه، نشر دانش ایران، چهار بار تجدید چاپ

ترجمه: همه مادران سالم اند اگر...، نشر دانش ایران، بیست و چهار بار تجدید چاپ

ترجمه: تغذیه و آشپزی برای همه کودکان، نشر دانش ایران، بیست و چهار بار تجدید چاپ

ترجمه: همه دختران باید بدانند، نشر دانش ایران، هفت بار تجدید چاپ

ویرایش: پرسشهای کودکانه و پاسخ آنها، نشر دانش ایران، دوازده بار تجدید چاپ

ترجمه مقاله: اثر فزاینده تکنولوژی کامپیوتر و الکترونیک در چین. نشریه علم و جامعه کمیسیون ملی یونسکو در ایران

ترجمه مقاله: سیستمهای کامپیوتری نسل پنجم و اثر آنها بر جامعه. نشریه علم و جامعه کمیسیون ملی یونسکو در ایران

تالیف مقاله: نقدی بر فرهنگ سخن. نشریه پیام مترجمان رسمی

تالیف مقاله: نقدی بر ترجمه کتاب متون حقوقی. نشریه پیام مترجمان رسمی

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی